ชิปปิ้ง , นำเข้าสินค้า , ส่งออกสินค้า , shipping freight

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

กรมศุลกากร

ในการนำเข้า ส่งออก ต้องดำเนินการศุลกากรทุกครั้ง หน้าที่หลักของกรมศุลกากร คือ จัดเก็บภาษีของที่นำเข้ามาและส่งออกไป เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปราบปราม และป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร ทำให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความเป็นธรรมของผู้ประกอบการที่สุจริต


การประกันภัยขนส่ง

ไม่มีใครบอกได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร การทำประกันภัยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายได้ ซึ่งสามารถใช้กับการขนส่งทางบก ทะเล และทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับประเภทมูลค่าสินค้า

เงื่อนไขกรมธรรม์แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. Institute Cargo Clauses (A)
คุ้มครองความเสียหายจากภายทุกประเภทที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นกรมธรรม์

2. Institute Cargo Clauses (B)
นอกจากความคุ้มครองตาม ICC แล้ว ยังรวมความคุ้มครองจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือ น้ำรั่วไหลเข้ามา สินค้าทั้งหีบห่อเสียหาย

3. Institute Cargo Clauses (C)
คุ้มครองความเสียหาย ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล


แพ็กกิ้ง ตีลังไม้ บรรจุลัง

ลักษณะการแพ็ค
ลังไม้แบบโปร่ง , ลังไม้แบบทึบ , ห่อ , บรรจุกล่อง , แพ็คแบบสุญญากาศ , พาเลท

คลังสินค้า
บริการจัดเก็บสินค้า และรับจัดหาคลังเก็บตามบริเวณที่ลูกค้าสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย โดยคิดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล


สินค้าอันตราย

DANGEROUS GOODS หมายถึงสาร วัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม การนำเข้า - ส่งออก วัตถุอันตราย มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในเรื่องเอกสาร และจะส่งได้ก็ต่อเมื่อมีการบรรจุใน ภาชนะที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods จำเป็นต้องมี MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความอันตราย ลักษณะคุณสมบัติ กลุ่มการบรรจุ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

สินค้าอันตรายถูกจำแนกเป็น 9 ประเภทดังนี้

1. วัตถุระเบิด
2. แก๊สต่างๆ
3. ของเหลวไวไฟ
4. ของแข็งไวไฟ
5. วัตถุหรือสารเร่งไฟ
6. สารพิษและสารที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
7. สารกัมมันตรังสี
8.สารกัดกร่อน
9. สารอันตรายเบ็ดเตล็ด

ส่งพัสดุด่วน ขนส่งทางอากาศ

การส่งพัสดุด่วน หรือที่รู้จักกันในนาม COURIER คือ ลักษณะการส่งแบบ EMS กำลังเป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วกว่าปกติ ใช้เวลา 2-4 วัน สามารถเชคสถานะสินค้าได้ ความปลอดภัย ค่อนข้างสูง และมีอัตราราคาเดียวกันทั้งประเทศ ทำให้คำนวนต้นทุน ค่าขนส่งได้แน่นอน เหมาะกับพัสดุขนาดเล็ก
หรือจดหมาย

ชิปปิ้ง นำเข้า , ชิปปิ้ง ส่งออก , ชิปปิ้ง ราคา , ชิปปิ้ง ราคาถูก , ชิปปิ้ง ขนส่ง , ชิปปิ้ง อาลีบาบา , ชิปปิ้ง alibaba , shipping freight , ทำเอกสารกรมศุลกากร , ชิปปิ้ง ค่าใช้จ่าย , ค่าใช้จ่ายชิปปิ้ง , ราคาค่านำเข้า , ราคาค่าส่งออก , ส่งออกสินค้า ราคา , ค่าบริการชิปปิ้ง

© 2017 ratchasi.com All Rights Reserved.